KSČM Ústecký kraj

www.kscm-usteckykraj.cz

Prosperující kraj, spokojení občané Chceme, aby kraj sloužil občanům
Napište nám Úvodní stránka Vypnout styly

Aktuálně

28.8.2017

Vatra k SNP

V sobotu 26. srpna se na koupališti v Duchcově konala 24. Vatra k 73. výročí SNP. Význam SNP připomenul předseda MV KSČM Duchcov Petr Kňourek.

celý článek »


24.7.2017

Ing. Jaroslav Kohout

V podzimních volbách 2017 (20. - 21.10.2017) kandiduji v Ústeckém kraji, na kandidátce KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V krátkosti Vám představím sebe, své osobní priority i vize, které bych chtěl velmi rád v této veřejné funkci prosadit.

celý článek »


24.7.2017

Ing. Jaroslav Kohout

PLNĚNÍ SLIBŮ JE MOJÍ PRIORITOU S LIDMI PRO LIDI

celý článek »


24.7.2017

Volební anketní otázky

Ing. Jaroslav Kohout

celý článek »


24.7.2017

Ing. Josef Šenfeld

DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO VŠECHNY

celý článek »


starší příspěvky »

Volební program KSČM pro Ústecký kraj na roky 2016–2020

Zaměstnanost

Prioritou je řešení vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Iniciovali jsme ustavení Paktu zaměstnanosti, ve spolupráci s Úřadem práce realizujeme projekty na vytvoření stovek pracovních míst v sociální oblasti. Aktivně jednáme o využití průmyslových zón a tvorbě nových pracovních příležitostí. V zóně Triangle je nyní na dva tisíce pracovních míst. Největší investor v Čechách, firma Nexen Tire Corporation, zde zahajuje výstavbu výrobního areálu. Podporujeme další těžbu uhlí na Mostecku a Bílinsku, kterou elektrárny využívají na výrobu elektrické energie a tepla. S velkým zájmem se letos setkalo vyhlášení nového dotačního titulu na podporu začínajících podnikatelů, ve kterém chceme pokračovat.


Bezpečnost

Chceme bezpečné domovy a ulice. Garance bezpečí je dnes jednou z nejdůležitějších věcí. Vedení kraje úzce spolupracuje s Policií ČR, podporuje moderní materiální vybavení. Velký důraz klademe na potírání kriminality a protidrogový program Policie ČR. Podporujeme požadavky na početně vyšší obsazení obvodních oddělení, a tím i posílení hlídkové služby, kontrolu sociálně vyloučených lokalit. Máme špičkově propracovaný integrovaný záchranný systém, který se osvědčuje při živelných pohromách, hromadných dopravních nehodách a mimořádných událostech. Říkáme NE přijímání ekonomických migrantů, řešíme vlastní sociálně ekonomické problémy.


Zdravotnictví

Za základ považujeme realizaci „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020“. I nadále budeme podporovat poskytovatele zdravotních služeb formou dotačních programů bez ohledu na jejich zřizovatele. Spolu s tím budeme nadále zlepšovat přístrojové vybavení i podporovat investiční akce Krajské zdravotní a.s., jejímž jediným vlastníkem je Ústecký kraj. Základem bude ale snaha zabezpečit dostatek lékařů, zdravotních sester i dalších odborností. Proto chceme pokračovat v realizaci stipendijních programů i v podpoře vzdělávacích akcí pro lékaře a sestry a vědecké činnosti ve zdravotnictví.
U Zdravotnické záchranné služby hodláme i nadále zlepšovat podmínky a vybavení stanovišť ZZS, včetně sanitek a nového systému výrazně lepší komunikace mezi zasahujícími záchranáři a zdravotními zařízeními, do kterých pacienty následně převážejí.
Ve spolupráci s městy chceme pokračovat v zajišťování lékařských pohotovostních služeb a v projektu „Časná defibrilace je možná“.


Školství

Pokračovat hodláme i v investicích do rekonstrukcí školních budov i do jejich vybavení. S tím souvisí i podpora technického vzdělávání v maturitních i učebních oborech. Máme stipendium pro dvanáct nedostatkových učebních oborů. Chceme docílit a podporovat středoškolské či učňovské vzdělávání se zaměřením na regionální potřeby zaměstnavatelů. Podporujeme osvědčené stipendium pro vysokoškoláky. Velký význam mají páteřní školy. Podporujeme Fakultu výrobních technologií a managementu UJEP, její systémové propojení s páteřními školami Ústeckého kraje. Rozvíjí se spolupráce s Dopravní fakultou ČVUT v Děčíně. Jsme pro zachování vesnických malotřídních škol, které mají význam pro rozvoj venkova. Plnou podporu mají střední školy se speciálním zaměřením: Děčín – lodní dopravy a řemesel, Šluknov – lesnická, Děčín - zahradnická a zemědělská, Rumburk – mediální grafiky a polygrafie, Štětí – obalové techniky. Je nutné udržet na vysoké úrovni vybavenost rekonstruovaných objektů dětských domovů, které zajišťují dětem druhý domov. Plně podporujeme odpovídající finanční ohodnocení práce učitelů.


Doprava

Chceme udržet současnou dopravní obslužnost obcí a naplňovat rozvoj dopravní obslužnosti dle námi připraveného dopravního plánu. Jednat s dalšími městy o přistoupení do Dopravy Ústeckého kraje, což znamená tarifní zaintegrování a možnost pro občany cestovat různými dopravními prostředky na jednu jízdenku.
Cílem je rovněž dále rozvíjet turistický provoz na regionálních železničních tratích a stabilizovat projekt i na další sezóny. Rozšířit víkendový provoz a prodloužit stávající lodní linku na trasu Litoměřice–Děčín.
V opravách silnic hodláme zvyšovat objem finančních prostředků na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy, pokračovat v jejich efektivním vynakládání s cílem zhodnocovat majetek Ústeckého kraje a zvyšovat kvalitu a bezpečnost cestování po našich silnicích.
Chceme regulovat těžkou nákladní dopravu na silnicích nižších tříd tak, aby byla maximalizována bezpečnost občanů na těchto komunikacích a ty nebyly nadměrně ničeny dopravou, pro kterou nebyly stavěny.
V součinnosti s ministerstvem dopravy hodláme pracovat na zkrácení termínu dokončení dálnice D7 a přestavby silnice I/13 na čtyřproudou komunikaci v celé její délce.
Ve spolupráci s obcemi bychom rádi realizovali chybějící cyklostezky a na těch fungujících dobudovali chybějící infrastrukturu.


Sociální služby

Máme v plánu pokračovat v potřebných rekonstrukcích objektů domů pro seniory a ústavů sociální péče, například chceme zajistit podmínky pro výstavbu nového domova pro seniory ve Velemíně.
Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí chceme dořešit nedostatek poskytovaných financí na sociální služby, které od roku 2015 přešlo na kraje.
Chtěli bychom nadále rozvíjet, ve spolupráci s poskytovateli v kraji, potřebné sociální služby a jejich zajištění dostupnosti pro občany našeho kraje.
Společně s dalšími institucemi budeme řešit i problémy v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých žije v našem kraji téměř 38 tisíc lidí.
I nadále chceme spolupracovat s Radou seniorů, Svazem důchodců a Svazem zdravotně postižených při řešení problémů seniorů a občanů se zdravotním postižením.
Podpoříme výstavby menších zařízení pro seniory v obcích, podpoříme terénní pracovníky včetně osobních asistentů pro nemohoucí.


Životní prostředí a zemědělství

Chceme prosperující zemědělství, které pomáhá rozvoji venkova a brání jeho vylidňování. Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka pokládáme za důležitou pomoc malým organizacím – včelařům, rybářům, myslivcům, chovatelům, dobrovolným hasičům, zahrádkářům apod. Podpoříme i tradiční vyhodnocení nejlepších regionálních potravin.
Podpoříme rekultivace po těžební činnosti i revitalizaci Krušných hor. Pokračovat budeme i v podpoře hospodaření v lesích a rozvoji ekoagro oblastí. Využijeme i možnosti pro pokračování „kotlíkové dotace“ včetně rozšiřování okruhu jejich žadatelů.
V odpadovém hospodářství podporujeme výstavbu třídíren a spaloven komunálního odpadu. Za významnou považujeme i podporu oprav a odbahnění téměř zaniklých rybníků a poldrů i opravy vodních toků.


Kultura

Za nejdůležitější považujeme realizaci Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji pro roky 2014–2020. Jsme krajem s bohatými kulturními památkami, žádná zatím není na seznamu UNESCO. Podporujeme nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří ve spolupráci s Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko i žádost pevnostního města Terezína a Žatce, města chmele.
Podpoříme nutné investice do muzeí, galerií, hvězdárny, vědecké knihovny a zámku Nový Hrad, které jsou v majetku kraje, stejně jako u Severočeského divadla a baletu v Ústí nad Labem, který kraj vlastní z 50%. Důležitým úkolem je oprava a dostavba galerie Benedikta Rejta v Lounech. Chceme zvýšit návštěvnost galerií a muzeí, včetně obnovy stálých expozic.
Podporovat budeme regionální kulturní činnost ve městech a obcích, festivaly, soutěžní a postupové přehlídky, profesionální hudební i divadelní tělesa. Opomenuta není ani tradiční lidová kultura, kam patří i místa, spojená s naší státností, a sice Říp, Stadice a Peruc. Chceme v rozpočtu posílit dotace na záchranu a obnovu kulturních památek.
Nadále budeme podporovat městské a obecní knihovny, které v současné době podporujeme 8 miliony Kč ročně.
Chceme podpořit všechny typy kultury – národnostních menšin, mezigenerační, festivaly, kulturu dětskou a studentskou, ale i seniorskou. Naší filosofií je udržet současnou síť kulturních institucí, poskytnout občanům základní nabídku služeb v kultuře a v rámci dotačních titulů podpořit co nejvíce žadatelů, kteří chtějí obnovovat kulturní památky, pořádat kulturní akce a zachovat tak kulturní krajinu na území kraje. Pokračovat chceme i v programu „Rodinné stříbro“ - akce, většinou kulturní, které se pravidelně každý rok opakují a svým významem přesahují hranice našeho kraje.


Granty a dotace, financování

Chceme pokračovat ve snižování nákladů, včetně nákladů na energie, kde by úspora v příštích dvou letech měla dosáhnout 44 milionů Kč.
I nadále počítáme s dotacemi pro složky integrovaného záchranného systému. Zajistíme zvýšení finančních prostředků do Programu obnovy venkova ÚK. Důležitá je pro nás jednoduchost v podmínkách žádostí.
Ústecký kraj má „rozklikávací“ rozpočet, a je možné tak získat přehled o příjmech a výdajích.
Budeme pokračovat ve snižování zadluženosti kraje, chceme zlepšit evidenci nemovitého majetku. Je naší snahou realizovat investice tak, aby pokryly celé území kraje a kraj se tak rozvíjel rovnoměrně.
Máme hotový akční plán, plán akcí pro financování z dotací Evropské unie a vlastní plán investic a oprav. To vše provázené s vyrovnaným rozpočtovým výhledem do r. 2021.
Pokračovat chceme i ve zveřejňování zakázek, kdy se každý může přihlásit. Dosavadní práce ukázala, že se zamezilo předražování jejich realizace. Odblokovali jsme Regionální operační program, umožnili jsme tak obcím a městům realizovat své projekty.


Sport a volný čas

Zaměříme se na podporu malých vesnických klubů a oddílů formou dotačních programů včetně podpory významných sportovních akcí v kraji. Chceme pokračovat v podpoře výstavby sportovišť pro volný čas a vytvářet podmínky pro sportování dětí a mládeže. To pokládáme za nejlepší prevenci proti drogám, hazardu, násilí a brutální kriminalitě.
Budeme podporovat dokončení Labe arény v Račicích jako olympijského centra.
Podpoříme a budeme se aktivně podílet na sportovních akcích v základních školách v Ústeckém kraji formou partnerství, kde chceme podpořit více sportů včetně tzv. netradičních.© KSČM ÚSTECKÝ KRAJ - všechna práva vyhrazena
Code & HTML © Ing. Martin Žaloudek     Design & HTML © Roman Novotný